ข่าวหุ้น-การเงิน

ปตท. กวาด4รางวัล รสก. ดีเด่นปี60

สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2560(SOE Award ประจำปี 2560)ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนา ประชารัฐวิสาหกิจไทย”

สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2560 (SOE Award ประจำปี 2560)ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนา ประชารัฐวิสาหกิจไทย” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลและมอบนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ เมื่อศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

โดยรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 คือบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และยังกวดอีก 3 รางวัล คือรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น, รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น , และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น

ส่วนรางวัล ที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล คือรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น,รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น และรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทเชิดชูเกียรติ

สำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2560 ทั้ง 9 ประเภทรางวัล มีดังนี้
1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -
Learn More
2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ธนาคารออมสิน
3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
3.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
3.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา สินทรัพย์ จำกัด และ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ,โรงพิมพ์ตำรวจ และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ได้แก่ – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -
5. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) , การประปานครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย
(1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
(2) ประเภทชมเชย ได้แก่ การประปานครหลวง และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย
(1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารออมสิน
(2) ประเภทเชิดชูเกียรติ – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. เปิดเผยว่า สคร. ได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ทำภารกิจสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมงานจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับในปีนี้ภายใต้แนวคิดการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “ศาสตร์พระราชา พัฒนา ประชารัฐวิสาหกิจไทย” โดยเป็นการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ที่แสดงให้เห็นว่า การพัฒนารัฐวิสาหกิจจะยั่งยืนด้วยความพอเพียง ดังเช่น
“ความพอเพียง คือพอประมาณ” โดยกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจไทยให้ลงทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ลงทุนที่ไม่จำเป็น ไม่มากไป ไม่น้อยไป และไม่สร้างภาระหนี้เกินตัวให้กับประเทศ
“ความพอเพียง อย่างมีเหตุมีผล” รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจน และดำเนินงานอย่างมีเหตุมีผล ให้เกิดสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
“ความพอเพียง โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี” เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ ให้มีความยั่งยืน ในระยะยาว มีการบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผล ให้เกิดความยั่งยืน
“ความพอเพียง ด้วยความรู้คู่คุณธรรม” การนำความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน และส่งเสริมการนำหลักคุณธรรมจริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรคุณธรรม